Čo má obsahovať kúpna zmluva

23.04.2021

Kúpna zmluva patrí k najčastejším zmluvným vzťahom, s ktorým sa stretne takmer každý človek. V tomto článku si stručne opíšeme, čo by mala takáto zmluva obsahovať. 


Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. Táto definícia kúpnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka definuje základ, ktorý musí byť splnený. Inak sa nejedná o tento zmluvný vzťah. Kúpna zmluva môže byť uzatvorená písomne, ústne a konkludentne.

 V prípade kúpnej zmluvy pri prevode nehnuteľnosti je potrebné, aby táto kúpna zmluva bola urobená v písomnej forme, inak bude táto zmluva absolútne neplatná. V prípade kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je nehnuteľnosť (byt, pozemok, dom...), sa kupujúci stane vlastníkom až po právoplatnom rozhodnutí príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru. 

Kúpna zmluva má obsahovať:

- označenie subjektov (osobné údaje kupujúceho, predávajúceho),

- čo najpresnejšie označenie predmetu kúpy (v prípade kúpnej zmluvy pri prevode nehnuteľnosti okrem iného aj číslo listu vlastníctva, parcelu, katastrálne územie, výšku prevádzaného podielu a pod. ),

- kúpnu cenu,

- miesto podpisu, dátum, podpisy (v prípade prevodu nehnuteľnosti je potrebné aby podpis predávajúceho bol úradne overený.

Týmto článkom sme Vám chceli priblížiť kúpnu zmluvu. Správne nastavenie zmluvného vzťahu tvoreného kúpnou zmluvou je veľmi dôležité, a preto Vám nie len v prípade finančne hodnotnejších prevodov odporúčame spojiť sa s advokátom. 

V prípade, že si chcete vypracovať kúpnu zmluvu sami, môžete tak urobiť tu:

- kúpna zmluva nehnuteľnosť (byt, pozemok, stavba), vozidlo, iná vec