Podielové spoluvlastníctvo

02.10.2022

Ako vysporiadať podielové spoluvlastníctvo?

Je potrebné poslať výzvu na uplatnenie predkupného práva?

V prípade, že ste spoluvlastníkom veci, napríklad v prípade nehnuteľnosti je na liste vlastníctva okrem Vás ešte aj niekto iný, jedná sa o podielové spoluvlastníctvo.

Ak by ste chceli svoj podiel predať niekomu, kto má záujem, je potrebné, aby ste tento svoj podiel  ponúkli spoluvlastníkom. V prípade záujmu musíte tento podiel predať tomuto záujemcovi. Ak by záujem prejavili viacerí, je možné im svoj podiel predať v pomere podľa veľkosti svojho podielu. 

Podielové spoluvlastníctvo je možné zrušiť dohodou alebo v prípade, že k dohode nedôjde, rozhodne o tejto veci súd na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka.

V prípade, že je možné rozdeliť nehnuteľnosť, tak sa spoluvlastníci dohodnú týmto spôsobom. V prípade nerozdelenia si  nehnuteľnosť nechá jeden spoluvlastník, ktorý ďalších spoluvlastníkov vyplatí alebo do úvahy pripadá aj jej predaj.

Súd dbá na účelnosť a veľkosť podielov. Ak to je možné, vec rozdelí alebo v prípade, že to možné nie je, nariadi súd vyplatiť náhradu za podiel. V prípade, že nikto nechce danú vec, nariadi súd jej predaj.

Cena súdneho poplatku za návrh na súd je 6 % z hodnoty veci, ktorá sa má vysporiadať. 

V prípade, že potrebujete pomôcť s podielovým spoluvlastníctvom kliknite na Online chat.

autor: JUDr. Mojmír Mochnáč