Výpovedná doba a odstupné

24.04.2021

Kedy mám nárok na odstupné? Aká dlhá je výpovedná doba? Kedy nemám nárok na odstupné?  Dĺžka výpovednej doby je v zákonníku práce upravená rozdielne a to z rôznych dôvodov.


V prípade, že zamestnávateľ ukončí pracovný pomer z dôvodu, že sa zrušuje, alebo premiestňuje (stačí aj jeho časť), zamestnanec sa stal nadbytočný, zamestnanec stratil spôsobilosť vykonávať prácu zo zdravotných dôvodov (potrebný posudok lekára) má zamestnanec nárok na výpovednú dobu a odstupné.

Ak pracovný pomer trval:

- menej ako 1 rok je výpovedná doba 1 mesiac bez nároku na odstupné

- 1 - 2 roky 2 mesačná výpovedná doba, bez nároku na odstupné

- 2 - 5 rokov 2 mesačná výpovedná doba, odstupné vo výške 1 mesačného priemerného platu

- 5 - 10 rokov 3 mesačná výpovedná doba, odstupné vo výške 2 násobku mesačného priemerného platu

- 10 - 20 rokov 3 mesačná výpovedná doba, odstupné vo výške 3 násobku mesačného priemerného platu

- 20 a viac rokov 3 mesačná výpovedná doba, odstupné vo výške 4 násobku mesačného priemerného platu

Ak zamestnávateľ skončí pracovný pomer so zamestnancom dohodou z dôvodu, že sa zrušuje, alebo premiestňuje (stačí aj jeho časť), dohodou z dôvodu, že sa zamestnanec stal nadbytočný, dohodou, keď zamestnanec stratil spôsobilosť vykonávať prácu zo zdravotných dôvodov (potrebný posudok lekára) nemá zamestnanec nárok na výpovednú dobu ale na odstupné áno.


Ak pracovný pomer trval:

- menej ako 2 roky vo výške 1 mesačného priemerného platu

- 2 - 5 rokov má nárok na odstupné vo výške 2 násobku mesačného priemerného platu

- 5 - 10 rokov má nárok na odstupné vo výške 3 násobku mesačného priemerného platu

- 10 - 20 rokov má nárok na odstupné vo výške 4 násobku mesačného priemerného platu

- 20 a viac rokov má nárok na odstupné vo výške 5 násobku mesačného priemerného platu


Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku; to neplatí, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť.


Ak zamestnávateľ ukončí so zamestnancom pracovný pomer z iného ako vyššie uvedených dôvodov má zamestnanec nárok len na výpovednú dobu a to v prípade trvania pracovného pomeru menej ako 1 rok v dĺžke 1 mesiaca a v prípade 1 a viac rokov v dĺžke 2 mesiacov.


Ak zamestnanec ukončí pracovný pomer výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez uvedenia dôvodu zamestnancovi nevznikne nárok na odstupné.


V prípade, že by ste sa chceli poradiť s právnikom, ohľadne Vašej konkrétnej situácie kliknite na tlačidlo Online chat.