Darovacia zmluva

  • Upozorňujeme, že podpis darcu musí byť notársky overený
  • Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma
  • Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní
  • Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti
  • Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť
  • Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy
  • Predmetom darovania môže byť všetko, čo môže byť predmetom občianskoprávnych vzťahov. Teda veci hnuteľné i nehnuteľné, byty, nebytové priestory, peniaze....