Ochrana osobných údajov

ak sú osobné údaje získané od dotknutej osoby podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a

Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe

takýchto údajov a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "GDPR") a § 19 zákona č. 18/2018

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon") tak sa

na toto spracovanie použijú nasledovné úpravy.


Prevádzkovateľ a Zodpovedná osoba

MAURE SYSTEM s. r. o., so sídlom: 15, 027 42 Podbiel, IČO: 31 611 265, spoločnosť zapísaná

v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vl. č. 59617/L

Účel spracúvania vymedzený osobitným zákonom

Na účely tohto Zákona sa pod účelom spracúvania osobných údajov rozumie vopred jednoznačne

vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť.

Prevádzkovateľ môže osobné údaje spracovávať z dôvodu marketingových kampaní, prípadne pre

účely riadne plnenia jeho záväzkov.

Doba uchovávania

Podľa druhu osobných údajov, od mzdových záležitostí, po bežné obchodnoprávne spracovanie

údajov.

Právo dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné

údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 Zákona je prevádzkovateľ povinný

poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

  • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil

nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných

údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

  • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal

osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá

z podmienok v § 23 ods. 2 Zákona alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23

ods. 4 Zákona.

  • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov,

ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 Zákona.

  •  Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa

jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane

profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať

osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných

údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na

uplatnenie právneho nároku.

  •  Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla

prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má

právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1

písm. b) Zákona a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými

prostriedkami.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje na základe vyššie uvedených právnych

predpisov, ktoré ukladajú povinnosti tak prevádzkovateľovi ako aj samotnej dotknutej osobe.

V prípade odmietnutia poskytnúť osobné údaje, nie je možné vyplatiť dotknutej osobe mzdu za

odvedenú prácu (zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce) a ani v zmysle platných právnych predpisov

odvádzať príspevky jednotlivým inštitúciám, ktoré za nesplnenie si týchto povinností sú oprávnené

prevádzkovateľovi ukladať sankcie.

Osobné údaje nebudú postupované do tretích krajín.

Žiadosti zasielajte na adresu:

MAURE SYSTEM s. r. o., so sídlom: 15, 027 42 Podbiel, IČO: 31 611 265, spoločnosť zapísaná

v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vl. č. 59617/L.


Právo podať návrh na začatie konania Každá dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo

dotknutá na svojich právach ustanovených Zákonom má právo podať návrh na začatie konania podľa

§ 100 ods. 1 zákona o OOÚ. Návrhy na začatie konania zasielajte na adresu prevádzkovateľa.