Návrh na rozvod

Manželstvo môže rozviesť výlučne súd. Návrh na rozvod manželstva sa podáva na príslušnom súde v potrebnom počtom rovnopisov s prílohami tak, aby jeden rovnopis spolu s prílohami zostal na súde a každý účastník dostal jeden rovnopis s prílohami. V prípade manželstva s deťmi sa za účastníka konania považuje aj kolízny opatrovník. V praxi to znamená, že ak podávate na súd návrh na rozvod bezdetného manželstva, počet originálov návrhu s prílohami bude 2 (jeden ostane súdu a druhý je určený pre vášho manžela, či manželku). Ak budete podávať na súd návrh na rozvod manželstva, z ktorého pochádzajú aj deti mali by ste súdu všetko predložiť trojmo.

Náležitosti žiadosti o rozvod:

  • označenie súdu
  • označenie strán
  • informácia o poslednom spoločnom bydlisku manželov
  • priebeh manželstva a dôvody rozvratu
  • listinné dôkazy (sobášny list, rodný list maloletého dieťaťa/detí... )
  • petit - čoho sa navrhovateľ domáha
  • dátum a podpis navrhovateľa

Poplatok

Súdny poplatok za návrh na začatie konania o rozvod manželstva je vo výške 66 EUR.
Poplatok platí ten z manželov, ktorý návrh na rozvod manželstva podáva.