Dohoda o pracovnej činnosti

  • Patrí medzi Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (§223-228a zák.č. 311/2001 Z. z.)
  • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru majú osobitnú povahu, zamestnávatelia môžu s FO uzatvárať tieto dohody len výnimočne a to na plnenie svojich úloh, na zabezpečovanie svojich potrieb, kt. výkon v pracovnom pomere by bol pre zamestnávateľa neúčelný a nehospodárny
  • Musí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná
  • Jedná sa o opakujúcu sa príležitostnú pracovnú činnosť
  • Predmetom dohody musí byť druhovo určená pracovná činnosť
  • uzatvára sa na dobu určitú, najviac na 12 mesiacov.
  • Rozsah vykonávaných prác môže byť najviac 10 hodín týždenne

Súvisiace dokumenty: