Dohoda o vykonaní práce

  • patrí medzi Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (§223-228a zák.č. 311/2001 Z. z.)
  • musí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná
  • má povahu prác jednorazového charakteru, tieto dohody majú osobitnú povahu, zamestnávatelia môžu s FO uzatvárať tieto dohody len výnimočne a to na plnenie svojich úloh, na zabezpečovanie svojich potrieb, kt. výkon v pracovnom pomere by bol pre zamestnávateľa neúčelný a nehospodárny
  • predmetom dohody musí byť individuálne určený pracovný úkon alebo úloha, resp. výsledok prac. činnosti
  • uzatvára sa vždy na dobu určitú, najviac na 12 mesiacov.
  • nesmie presiahnuť 350 hodín v kalendárnom roku

Súvisiace vzory zmlúv: