Kúpna zmluva

Kúpna zmluva na hnuteľnú vec:

Môže byť uzatvorená podľa Občianskeho aj Obchodného zákonníka.

Náležitosti zmluvy:

  • označenie zmluvných strán
  • predmet kúpy - potrebné špecifikovať dostatočne konkrétne, tak, aby nebol zameniteľný s inou hnuteľnou vecou.
  • záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu predmet kúpy a previesť na neho vlastnícke právo
  • záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu
  • Podpisy zmluvných strán nemusia byť úradne osvedčené, avšak odporúča sa to.

Nižšie si môžete vygenerovať Kúpnu zmluvu na dom, byt, pozemok, auto a inú hnuteľnú vec.