Dohoda o uznaní dlhu a splátkový kalendár

Ustanovením § 558 zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") upravuje uznanie dlhu. Uznať dlh môže dobrovoľne a slobodne iba dlžník. 

Túto dohodu si môžete vygenerovať kliknutím na tlačidlo generovať dokument

V každom prípade Vám odporúčame sa spojiť s advokátom z dôvodu, aby sa predišlo vzniku nečakaných problémov. Môžete tak urobiť aj prostredníctvom nášho AdvocatBota a to napísaním "spojiť s advokátom".

Generovať dokument