Nájomná zmluva


Nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne počas dohodnutej doby užíval alebo z nej bral aj úžitky.