Obmedzenie hotovostných platieb

24.04.2021

V nasledujúcom článku by sme chceli rozobrať problematiku zákazu platieb v hotovosti so zameraním sa na aplikačné problémy.


Už v roku 2012 prijala NR SR zákon o obmedzení platieb v hotovosti (zák. č. 394/2012 Z. z.). Už pri prijímaní tohto zákona bolo zjavné, čo je zmyslom tohto zákona.

Nie je ničím neobvyklým, ak sa peňažné plnenie uhrádza vo viacerých fázach. Môže ísť o rôzne preddavky, zálohy a podobne. Zákonodarca v § 2 tohto zákona stanovil, že platbou v hotovosti sa rozumie odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom. Voči tejto definícii nemáme žiadne výhrady a považujeme ju za jasnú a zrozumiteľnú. § 6 ods. 2 zákona hovorí o viacerých platbách.

Hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu.

Z tohto nám vyplýva, že za hotovostnú platbu sa považuje súčet niekoľkých hotovostných platieb vyplývajúcich z jedného právneho vzťahu. Čo ale v prípade, ak časť sa platí hotovostnou platbou a časť sa platí napr. bankovým prevodom.

Z dikcie ods. 2 § 6 tohto zákona nám vyplýva, že bez ohľadu na to, aká je celková výška platby, hotovostná platba nesmie byť vyššia ako 5 000 € príp. 15 000 €. Ak teda napr. kúpna zmluva obsahuje viac úhrad kúpnej ceny, kupujúci môže uhradiť jej časť v hotovosti, ak táto čiastka nepresiahne sumu 5 000 € prípadne 15 000 €. (1)

Finančná správa SR je ale toho názoru, že ak bude uzatvorená medzi obchodnými partnermi zmluva, v ktorej je určená celková výška platby jedného alebo viacerých plnení prevyšujúca 5 000 eur, žiadna platba vyplývajúca z tejto zmluvy nemôže byť odovzdaná a prijatá v hotovosti, ani záloha alebo preddavok. (2)

Za zmienku stojí aj pojem "jeden právny vzťah". V prípade ak sa uhrádza nejaká výška zálohy, nie je pochýb o tom, že táto záloha je súčasťou jedného právneho vzťahu. V prípade ale, ak existuje popri sebe viac zmlúv napr. kúpna zmluva a rezervačná zmluva, ktoré môžu bez seba existovať samostatne, tak prípadne hotovostné platby sa rozdeľujú, medzi tieto jednotlivé zmluvné vzťahy.

Z uvedeného vyplýva, že jednotlivé výklady k danej problematike sa rôznia. Na odstránenie pochybností mal byť text zákona presnejší.

V prípade obhajoby by sa obhajca určite zameral na nejasnosť zákona a na zásadu in dubio pro reo. Ak zákonodarca nejasne určil čo v prípade súčtu platieb, nesmie byť daná skutočnosť na ťarchu obvineného. My sme toho názoru, že ak zmyslom zákona má byť obmedzenie hotovostných platieb, a zároveň ak zákonodarca umožnil platbu v hotovosti do 5 000 €, tak sa hotovostné a bezhotovostné platby nespočítavajú. Nevidíme žiadny zmysel v tom, že ak zákonodarca umožnil hotovostnú platbu vo výške 5 000 €, aký význam by mala tá úhrada sumy vo výške 5001 €, ktorá by podľa uvedeného názoru musela byť vykonaná len bezhotovostne.

(1)Dôvodová správa k ods. 2 § 6 ale znie: Navrhnuté ustanovenie v odseku 2 má za cieľ určiť hodnotu platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko plnení, napriek tomu, že ide o plnenie z jedného právneho vzťahu, napr. na základe jednej zmluvy (ale platba je rozdelená na niekoľko záloh).

V prípade, že by ste potrebovali právnu radu, môžete sa spojiť s advokátom a to kliknutím na online chat.