Založenie živnosti občanom z tretej krajiny (napr.: Ukrajincom)

04.09.2022

Ako môže občan tretej krajiny podnikať na Slovensku?

Aby mohla osoba z tretej krajiny (napr. Ukrajina) podnikať na Slovensku, musí požiadať o prechodný pobyt za účelom podnikania, alebo už jej bol udelený prechodný pobyt na účel štúdia, zlúčenia rodiny, výskumu a vývoja, alebo má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí / osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte EÚ. V prípade, že takýto pobyt má, môže požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia za rovnakých podmienok ako občan SR. Teda na okresnom úrade, kde bude podnikať, kde bude organizačná zložka podniku, alebo kde už má trvalý pobyt. Ďalej je potrebné predložiť:formulár ohlásenia živnosti alebo žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnenívýpis z registra trestov krajiny, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace a musí byť úradne preložený do slovenského jazyka, alebo ak už má udelený pobyt na Slovensku dlhšie ako 6 mesiacov, je dostačujúce, ak predloží výpis z registra trestov SRoprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorá je miestom podnikania - nájomná zmluva alebo písomný súhlasom vlastníka nehnuteľnostipri remeselnej alebo viazanej živnosti je potrebný doklad o odbornej spôsobilosti alebo spôsobilosti zodpovedného zástupcu na prevádzkovanie živnostidoklad o zaplatení správneho poplatku za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, a to 5 € - voľná živnosť a 15 € - remeselná alebo viazaná živnosť.Osoba z tretej krajiny (Ukrajiny) môže požiadať o vydanie živnostenského listu (v ňom nebude uvedený deň začiatku podnikania) a následne požiada o prechodný pobyt za účelom podnikania. Po získaní pobytu bude zapísaný do živnostenského a následne môže začať podnikať.
Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti, sú rovnaké ako k žiadosti o pobyt za účelom zamestnania, a to: účel pobytu -živnostenský list (bez dátumu začiatku podnikania)bezúhonnosť - výpis z registra trestovzabezpečenie ubytovaniafinančné zabezpečenie pobytu - a to vo výške 20 - násobku životného minima = 4 361,20 € --potvrdením o zostatku na účte, v prípade účtu vedeného v zahraničnej banke, výpisom z osobného účtu za 3 mesiaceplatný passprávny poplatok (kolok) v hodnote 240 eurObčan tretej krajiny (napr. Ukrajiny), ktorý získal prechodný pobyt na základe žiadosti o azyl, môže podnikať, ale až po udelení azylu, nie však počas konania o jeho udelenie. Osobe z Ukrajiny, ktorej bolo poskytnuté dočasné útočisko s dokladom o tolerovanom pobyte nie je možné vydať oprávnenie na podnikanie. 

autor: JUDr. Mojmír Mochnáč 


V prípade ďalších otázok kliknite na tlačidlo dole (Online chat) :