Zastavenie starých exekúcií

20.09.2022

Od roku 2019 je v platnosti zákon, ktorý umožňuje aby exekúcie, ktoré začali pred 1.4.2017, boli zastavené.

V predmetnom zákone je uvedené, ktorých exekúcií sa to týka:

a) uplynula rozhodná doba (5 rokov od doručenia poverenia exekútorovi) a nejde o starú exekúciu ,

b) oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu, alebo dedičské konanie po oprávnenom alebo povinnom bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok alebo zanechal len majetok nepatrnej hodnoty,

c) zastavenie starej exekúcie navrhol oprávnený alebo

d) dôvod na zastavenie starej exekúcie vyplýva z osobitného predpisu upravujúceho konkurzné konanie; na tento účel platí, že stará exekúcia sa zastavila vznikom dôvodu na jej zastavenie.

Stará exekúcia sa nezastavuje, ak ide o:

a) vymoženie pohľadávky na výživnom,

b) uspokojenie práva na nepeňažné plnenie, vrátane uspokojenia práva na peňažné plnenie, ak sú vymáhané v tom istom exekučnom konaní,

c) vymoženie pohľadávky vzniknutej pri realizácii spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie podľa osobitného predpisu;

d) vymoženie plnenia priznaného rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie,

e) vymoženie plnenia priznaného rozhodnutím správneho orgánu vo veci porušenia pravidiel hospodárskej súťaže podľa osobitného predpisu,

f) starú exekúciu, v ktorej bol v posledných 18 mesiacoch predo dňom, keď sa má stará exekúcia podľa tohto zákona zastaviť, dosiahnutý výťažok spolu aspoň vo výške 15 eur,

g) starú exekúciu, v ktorej je povinným ten, koho majetkové pomery ako dlžníka nemožno usporiadať podľa osobitného predpisu upravujúceho konkurzné konanie.".

Po splnení podmienok exekútor vydá upovedomenie o zastavení starej exekúcie. Pri zastavení exekúcie musí veriteľ (ten komu je dlžník dlžný) uhradiť paušálne trovy vo výške 42€. Oprávnený môže voči zastaveniu exekúcie podať námietky do 30 dní od doručenia upovedomenia o zastavení exekúcie a to u exekútora.

Veriteľ môže po ukončení exekučného konania podať nový návrh na začatie exekučného konania. 

autor: JUDr. Mojmír Mochnáč

V prípade, že by ste potrebovali pomôcť či už ako veriteľ, alebo dlžník kliknite na tlačidlo Online chat.