Závet

26.10.2021

Ako napísať závete? Aký je holografný, alografný závet?


Na tieto otázky Vám odpovieme v tomto článku. 

Existujú tieto spôsoby zrealizovania závetu:

1. spísať závet (testament) vlastnou rukou (tzv. holografný závet) - celý text je napísaný vlastnou rukou a vlastnoručne podpisaný.

2. zriadiť závet (testament) v inej písomnej forme (napr. na počítači) za účasti svedkov (tzv. alografný závet) - nie je napísaný vlastnou rukou (napísaný niekým iným, alebo na počítači...), ale musí byť podpísaný vlastnoručne a podpísaný ďalšími dvoma svedkami.

3. spísať závet (testament) u notára vo forme notárskej zápisnice - notár dohliada na správne vyhotovenie závetu a dodržanie zákonom stanovených náležitosti. Výhodou je tiež, že závet uloží do notárskeho centrálneho registra závetov a listín a v prípade smrti poručiteľa sa tak dá okamžite vyhľadať.

V prípade, že v závete je spomenutá len časť majetku, zvyšná časť sa dedí podľa zákona. (zákonné dedičské skupiny).

 V prípade potreby závetu Vám odporúčame sa spojiť s advokátom. Môžete tak urobiť kliknutím na Online Chat.